συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Τάκης Κατσουλίδης
(1933)

Λεύκες στη Μεσσήνη (1960)
Ξυλογραφία
37,5x53 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης