συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΚΡΙΤΙΚΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Ακαδημαϊκός, Ιστορικός της Τέχνης


Γιάννης Παππάς


«…Η πλαστική του γλώσσα πάντα αδρή περιορίζεται στο καθοριστικό και ουσιαστικό. Έχει τη δυνατότητα…να δίνει ζωντάνια και ομιλητικότητα στα έργα του. Αυτή η αμεσότητα της πλαστικής γλώσσας των έργων του Παππά είναι ένα από τα πιο θετικά χαρακτηριστικά των προσπαθειών του προικισμένου αυτού δημιουργού γιατί αυτά υποχρεώνουν και σε διάλογο το θεατή».